ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 109 ปีที่ 22
ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เรื่องเด่นในฉบับ:
Dinner Talk 2016 เจาะลึกเศรษฐกิจและการเงินไทยในปี 2017
กว่าจะมาเป็น ICMM 2017
Grade Free System...สอบได้แบบไร้เกรด ดีไหมในมหาวิทยาลัยไทย?
เมื่อไหร่ประเทศไทยจึง (ไม่) มีคอร์รัปชั่น


บทความทั้งหมด
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
    สายสัมพันธ์อินทาเนีย | กองบรรณาธิการ
Dinner Talk 2016 เจาะลึกเศรษฐกิจและการเงินไทยในปี 2017
    สายสัมพันธ์อินทาเนีย | กองบรรณาธิการ
INTANIA CUP: ฟุตบอลของชาวปราสาทแดง
    เรื่องพิเศษ | สุทธิพันธ์ วรรณวินเวศร์ วศ.29
กว่าจะมาเป็น ICMM 2017
    เรื่องพิเศษ | วศินี ธีรรัตนสกิต วศ.45
ดร.พงศ์ธร ธาราไชย วศ.36 การทำดีไม่ต้องมีเงื่อนไขฯ
    สัมภาษณ์พิเศษ | กองบรรณาธิการ
Grade Free System...สอบได้แบบไร้เกรด ดีไหมในมหาวิทยาลัยไทย?
    สะดุดฟันเฟือง | รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15
เรื่องของคุณ คุณทำเอง ตอน คิดให้ดี ทำให้ได้ เพื่อชีวิตที่มีความหมาย
    ข้อคิดจากศิษย์เก่า | อดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์ วศ.05
อธิษฐาน
    ข้อคิดจากศิษย์เก่า | ดร.วีรณัฐ โรจนประภา วศ.28
ขยะในทะเล
    ข้อคิดจากศิษย์เก่า | อรุณ จิรชวาลา วศ.15
เมื่อไหร่ประเทศไทยจึง (ไม่) มีคอร์รัปชั่น
    ข้อคิดจากศิษย์เก่า | รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15
การแสวงหาสัจธรรมแห่งชีวิต
    ข้อคิดจากศิษย์เก่า | ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ วศ.18
สรุป 2016 เดินหน้าต่อ 2017
    ข้อคิดจากศิษย์เก่า | รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ วศ.48
พูดดีเป็นศรี (Sound Speech is Honor)
    ข้อคิดจากศิษย์เก่า | ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ วศ.23
ควันหลงจากพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก : คนบราซิลสร้างเครื่องบินได้เป็นคนแรกจริงหรือ?
    เก็บมาฝาก | จิระพล ฉายารัษฐิต วศ.17
วิศวกร VS ฟิสิกส์ยุคใหม่
    เก็บมาฝาก | นิมิตร ธีรลีกุล วศ.10
การบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมในอาคารเชิงพาณิชย์
    เก็บมาฝาก | ประวุฒิ กิจไพศาลรัตนา วศ.17
ส่วนประกอบของรถไฟฟ้า
    เก็บมาฝาก | วีระพล ภควัตสุนทร วศ.18
ทำอย่างไรจึงจะไม่กลัวปรโลก
    เก็บมาฝาก | พระวิวัฒน์ ธมมวุฑโฒ วศ.16
มิจฉาทิฎฐิ
    เก็บมาฝาก | พระมหาวินัย ถาวโร วศ.17
ทบวง...อีกแล้ว
    เก็บมาฝาก | ดร.เลอเกียรติ วงศ์สารพิกูล
โหดสัสรัสเซีย...วลาดิเมียร์ ปูติน
    ท่องเที่ยวกับอินทาเนีย | GAP (CE) รุ่น 89