เปิดตัว Nova BUILD EXPO มหกรรมแสดงนวัตกรรมอาคารและสิ่งปลูกสร้างยุคใหม่ ชูไอเดียสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกที่ยั่งยืน


EEC Academy เปิดตัวแพลตฟอร์ม Nova BUILD EXPO 2023 งานแสดงนวัตกรรมอาคาร การออกแบบ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ชูไอเดียนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ ตอบโจทย์ 3 มิติสำคัญ (ESI) ได้แก่ อาคารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco system) อาคารที่ส่งเสริมความยั่งยืนของโลกและชุมชน (Sustainability) และอาคารที่ห่วงใยคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยและเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารให้ดียิ่งขึ้น (Innovation for Well-being) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้ ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

นายกิตติคุณ คชเสนี
นายกิตติคุณ คชเสนี  Executive Director of Nova BUILD

นายกิตติคุณ คชเสนี  Executive Director of Nova BUILD กล่าวการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิชาชีพฯ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมที่ดีเข้าสู่สังคม และปลูกฝังความรู้ความคิดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโลก กิจกรรมภายในงานจัดขึ้นให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคม เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspired) การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ (Innovative) และการแลกเปลี่ยนร่วมมือ (Engaged)

นายชานนท์ เอกรัตนากุล
นายชานนท์ เอกรัตนากุล Project Executive Director

นายชานนท์ เอกรัตนากุล Project Executive Director เผย Nova BUILD EXPO บริหารจัดงานโดย EEC Academy บริษัทในเครือ EEC Engineering Network ผู้นำด้านการออกแบบทางวิศวกรรมงานระบบที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งทางภาคธุรกิจและภาครัฐมากมาย ทั้งในส่วนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดงานภายใต้แนวคิด “มหกรรมการแสดงนวัตกรรมอาคาร และความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของชีวิต เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกที่ยั่งยืน”

ดร. เกชา ธีระโกเมน วศ.14
ดร. เกชา ธีระโกเมน วศ.14 The President of Nova BUILD

ดร. เกชา ธีระโกเมน วศ.14 The President of Nova BUILD เผยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อรวมนวัตกรรมการออกแบบ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ความคิดดี ๆ ของศาสตร์ทั้งสี่ ที่จำเป็นของโครงการอสังหาริมทรัพย์มาไว้ในที่เดียว อันได้แก่ ศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบริหารและเทคโนโลยีอาคาร พร้อมด้วยอสังหาริมทรัพย์และการวางผังเมือง ผู้เข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้นวัตกรรมล่าสุดของทุกศาสตร์ในที่เดียว พร้อมการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ด้านอาคารเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการของตน ลดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลของการลงทุนที่สูงที่สุด

แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยปี 2566 คาดมูลค่าการก่อสร้างมูลค่าเติบโตอยู่ที่ 1.48 ล้านล้านบาท โดยการก่อสร้างหมวดภาคเอกชน ในปี 2566 คาดว่าขยายตัว อยู่ระดับ 6.03 แสนล้านบาท // โดย 60% ของอาคารสำนักงานให้เช่าที่ถูกพัฒนาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ได้รับการรับรองให้เป็นอาคารเขียว (อาคารที่ได้รับการ Certified ในการรักษาสิ่งแวดล้อม) และคาดว่าประมาณ 80% ของพื้นที่สำนักงานใหม่กว่า 1.67 ล้านตารางเมตร ที่จะแล้วเสร็จในอีก 4-5 ปีข้างหน้าจะได้รับการรับรองเช่นกัน แสดงถึงแนวโน้มที่กำลังเพิ่มขึ้นของอาคารเขียว และจะทำให้อาคารเขียวจะได้รับการรับรองในกรุงเทพฯ คิดเป็น 31% ของอุปทานทั้งหมด

ดร. เกชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของ EEC Academy มหกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสมได้มีพื้นที่ในการแสดงออกและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง เพราะการจัดการกับวิกฤติโลกรวนในวันนี้ และการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี ทำอยู่ในวงแคบ ๆ ไม่ได้ ถึงแม้ว่าทุกองค์กรมีเป้าหมายสู่ Net Zero Carbon แต่หลายองค์กรยังไม่สามารถหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเองได้ ทั้งนี้ยังมี Solution นวัตกรรมอาคารอีกมากที่คนยังไม่รู้จัก หรือยังจับต้องไม่ได้

เมื่อ EEC Academy เริ่มโครงการ เราได้รวบรวมจัดทำ Innovation List ที่เป็นนวัตกรรมอาคารที่คิดว่าน่าสนใจประมาณ 50-60 รายการ แต่เพียงหนึ่งเดือนที่ทำงานกันอย่างจริงจัง เรากลับพบนวัตกรรมที่น่าสนใจอีกนับร้อย จนทำให้พวกเราคิดว่ากว่าจะถึงวันงาน คาดว่ายังจะมีนวัตกรรมที่น่าสนใจที่แม้แต่พวกเราที่ปฏิบัติวิชาชีพอยู่ก็ยังไม่รู้จักอีกมาก เพราะในวิกฤติย่อมมีโอกาส เช่นเดียวกับโควิด ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และวิศวกรรมมากมาย  เป็นการตอกย้ำว่ามหกรรมนี้สามารถ Connect the dot สร้างรอยต่อให้กับ Stake Holders ที่ต้องการจะก้าวไปสู่เป้าหมาย Sustainability และ Net Zero Carbon ที่ตั้งใจ ให้เป็นไปได้

งานนี้จะไม่เหมือนงานอื่น ๆ เพราะเราลงลึกในรายละเอียด ทุกเทคโนโลยีที่อยู่ใน Innovation List นี้ ได้ถูกคัดสรรมาแล้วว่าเข้าข่ายเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาวะที่เราประสบอยู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นองค์กรวิชาชีพต่างๆ อาทิ สภาวิศวกรและสภาสถาปนิก สถาบันอาคารเขียวไทย หน่วยงานภาครัฐทั้ง กทม DEPA TCEB องค์กรก๊าซเรือนกระจก OKMD สมาคมและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมมือกันกว่า 30 องค์กรในเวลานี้ และคาดว่าจะมีองค์กรอื่น ๆ อีกมากที่จะยื่นมือเข้ามาสนับสนุนงานอีกเป็นจำนวนมาก

ในวันนี้ ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ EEC Academy ในการประสานงานมหกรรมใหญ่ทั้ง 2 งานคือ งานสัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติ และ NOVA Build EXPO ซึ่งนับว่าเป็นการรวมพลังในการขับเคลื่อนมาตรฐานใหม่ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและนวัตกรรมอาคารและสิ่งก่อสร้างเข้ามาด้วยกัน 

ผมต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกท่านที่ตอบรับและให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างอบอุ่นอีกครั้งหนึ่ง และหวังว่า งานมหกรรมนวัตกรรมอาคาร NOVA Build EXPO 2023 นี้จะประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่พวกเราได้ตั้งใจทุกประการ

ดร. การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร Future Tales Lab by MQDC เผยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจากวิกฤต ในวันนี้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงขั้นวิกฤติ เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อๆไป เราต้องใช้นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ให้ลูกหลานและ เจเนอเรชั่นในอนาคตได้

Nova BUILD EXPO 2023 มหกรรมที่รวบรวมนวัตกรรมในทุกด้านที่สนับสนุนอาคารที่เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับอาคารที่ต้องการการรับรองจากมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ LEED, WELL, TREES Standards ซึ่งนวัตกรรมอาคารจะมีส่วนช่วยเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นของมาตรฐาน อาทิ การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การเลือกวัสดุประกอบอาคารเขียว การปรับปรุงสภาวะภายในอาคาร อันได้แก่ คุณภาพแสง คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ คุณภาพเสียง และอุณหภาพ เป็นต้น ซึ่งการจัดงาน Nova BUILD EXPO 2023 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)

Nova BUILD EXPO เวที Networking ขนาดใหญ่ที่รวมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ร่วมถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็นกัน นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้เจ้าของผลงานนวัตกรรม หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ใช้นำเสนอต่อสาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ งานวัสดุศาสตร์ งานเทคโนโลยีงานก่อสร้าง เทคโนโลยีอาคาร งานบริหารและงานบริการเฉพาะในด้านต่างๆของอาคาร รวมกันในพื้นที่เดียว

กิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน อาทิ โครงการประชุมโต๊ะกลมของวิชาชีพในแง่มุมต่างๆ (Round Table Forum) การอบรมและเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านต่างๆ (Innovation Conference) โครงการสร้างแรงบันดาลใจ (ESI Talk) โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษา (Pitching Innovation) โครงการแสดงงานนวัตกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ (Innovation Pavilion) โครงการมอบรางวัลเกียรติคุณนวัตกรรมดีเด่น (Nova Awards) โครงการร่วมมือกับองค์กรภาคส่วนต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและอาคาร (Association Sharing & Activities) โครงการข้อตกลงพันธะสัญญาของพหุองค์กร (Building Summit) และ โครงการรวบรวมความคิดอ่านของผู้ร่วมงาน (Public Survey) เป็นต้น

ในช่วงท้ายของงานแถลงข่าว กูรูร่วมระดมแนวคิด เสวนาพิเศษ  “Why the city needs ESI Thinking Power?” ทำไมสังคมเมืองถึงต้องการพลังความคิดด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน และนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต?  โดย ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ดร. สิงห์ อินทรชูโต  หัวหน้าคณะที่ปรึกษา RISC,  ดร. เกชา ธีระโกเมน  ประธานบริษัทและนวัตกรรม EEC  ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น ทั้งนี้ “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางที่เลี่ยงไม่ได้ต่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตเราจะพบความแปรปรวน มากมายที่ต้องการนวัตกรรมและวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหา” ดร. สิงห์  อินทรชูโต กล่าวทิ้งท้าย

พร้อมกันนี้ งาน Nova BUILD EXPO โดย EEC Academy ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ Mutual Of Agreement ในการผนึกกำลังส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างงาน Nova Build Expo 2023 และงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 (National Engineering 2023) ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมวิศวกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ที่เป็นเป้าหมายของชาติและทุกประเทศ

Nova BUILD EXPO 2023 งานเดียวของประเทศที่เน้นการสร้าง Content ที่ลึกและตรงโจทย์ แหล่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ซื้อขาย ที่มีนวัตกรรมเพื่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวใจหลักเดียวกัน พบผู้ประกอบการและนวัตกรรมกว่า 300 แบรนด์ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้ ณ ฮอลล์ 103-104 ไบเทค บางนา คาดผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 ราย เงินสะพัดกว่า 1 พันล้านบาท


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save