April 18, 2021
โครงการ ChAMP Engineering จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing

โครงการ ChAMP Engineering จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing


สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านมุมมองของนิสิตเก่าผู้มีประสบการณ์ทางด้านสายอาชีพวิศวกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของนิสิตให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป

โครงการ ChAMP Engineering จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing

โครงการ ChAMP Engineering จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing

โครงการ ChAMP Engineering จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing

โครงการ ChAMP Engineering จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing

โครงการ ChAMP Engineering จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing