April 18, 2021
Engineering Clinic

กิจกรรม “คลินิกช่าง พบประชาชน” ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ฟรี!!


บ้านมีปัญหา? ปรึกษาคลินิกช่างคลินิกช่าง พบประชาชน กิจกรรมจากอนุกรรมการคลินิกช่างและวิศวกรอาสาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ ชั้น 6 อาคาร วสท. เชิญผู้สนใจที่ต้องการคำปรึกษาเข้าร่วมงานตามกำหนดการนี้

กิจกรรม "บ้านมีปัญหา? ปรึกษาคลินิกช่าง" คลินิกช่าง พบประชาชน