กฏหมาย

นิติกรรมสัญญา…วิศวกรควรรู้

นิติกรรมสัญญา…วิศวกรควรรู้

มนุษย์มีความผูกพันกับกฎหมายมาตั้งแต่แรกเกิด กฎหมายกำหนดไว้ว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอด แล้วอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย” กฎหมายไทยย่อมใช้บังคับเฉพาะแต่ในราชอาณาจักร ซึ่งหมายความถึงให้ใช้บังคับแก่การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร แต่จะบังคับใช้บุคคลใดจะใช้ “หลักดินแดน” หมายความว่ากฎหมายไทยย่อมบังคับแก่บุคคลทุกคนที่อยู่ภายในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว