April 18, 2021

การคัดเลือกวิศวกรหญิงไทยดีเด่น

การคัดเลือกวิศวกรหญิงไทยดีเด่น และวิศวกรหญิงไทยรุ่นใหม่ดีเด่น

การคัดเลือกวิศวกรหญิงไทยดีเด่น และวิศวกรหญิงไทยรุ่นใหม่ดีเด่น

ในปี พ.ศ. 2564 TWEA ได้กำหนดจัดการคัดเลือกวิศวกรหญิงไทยดีเด่น และวิศวกรหญิงไทยรุ่นใหม่ดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่วิศวกรหญิงไทย ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม ด้วยความรู้ความสามารถที่โดดเด่นและยึดมั่นในจรรยาบรรณ อีกทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต สมควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลในวงการวิศวกรรม