April 18, 2021

นายช่างผู้ปิดทองหลัง

นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563

นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับคัดเลือกจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้รับรางวัลนายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563