April 18, 2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์

กิจกรรม มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์

คณะกรรมการมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ได้จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 7 ทุน พร้อมกันนี้