April 18, 2021

ChAMP Engineering Outing

โครงการ ChAMP Engineering จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing

โครงการ ChAMP Engineering จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านมุมมองของนิสิตเก่าผู้มีประสบการณ์ทางด้านสายอาชีพวิศวกรรมอย่างแท้จริง