Generation Disruption

สรุปการบรรยาย Generation Disruption

สรุปการบรรยาย Generation Disruption

ยุคนี้เราจะเห็นความแตกต่างทางด้านความคิดของคนต่างวัยต่างรุ่นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น หัวข้อเกี่ยวกับ Generation Gap จึงเป็นเรื่องที่คนจำนวนมากสนใจ รวมทั้งผมด้วยครับ เพราะผมเป็นคน Gen X แต่เป็นอาจารย์สอนนิสิตที่เป็นคน Gen Y, Gen Z