จุฬาฯ ผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 23 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย

จุฬาฯ ผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 23 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย


The Times Higher Education (THE) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคมโลก เพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2021 พบว่าจากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลก 1,115 แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 23 ของโลก  นอกจากนั้น จุฬาฯ ยังเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับ ด้วยผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของจุฬาฯ (Chula Innovations for Society)

THE Impact Rankings ประจำปี 2021

THE Impact Rankings ประจำปี 2021

THE Impact Rankings ประจำปี 2021

THE Impact Rankings ประจำปี 2021

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณะ/สำนัก/ส่วนงาน
#คณาจารย์บุคลากรนิสิต #สำนักยุทธศาสตร์ฯ #ศูนย์สื่อสารองค์กร (CCC) #สนจ
ที่ร่วมกันขับเคลื่อนจุฬาฯ เพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน
#Chula #InnovationsForSociety

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined