April 18, 2021

รศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563

นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับคัดเลือกจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้รับรางวัลนายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563

งานวันรำลึกศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์

งานวันรำลึกศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน “วันรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์” นิสิตเก่าผู้สร้างคุโณปการแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมากมาย ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “วิศวฯ จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรม ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด”