April 18, 2021
นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563

นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563


ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับคัดเลือกจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้รับรางวัลนายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563 (The Altruism Award 2020) จากผลงานโครงการ CU-RoboCovid เพื่อสร้างและพัฒนาระบบหุ่นยนต์ส่งของ (ปิ่นโต) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านมา ณ โอกาสนี้

นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563