INTANIA for Southern Hospitals

INTANIA for Southern Hospitals เพื่อปรับปรุงห้องความดันลบสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อ

INTANIA for Southern Hospitals เพื่อปรับปรุงห้องความดันลบสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อ

เป็นการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เช่น โควิด-19 หัด วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ เมอร์สซาร์ส ปัจจุบัน โรงพยาบาลทุกโรงต้องปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่จึงมีความต้องการคำนวณแนะนำในการออกแบบ ติดตั้ง จากทาวิศวกร และบางกรณีต้องการความช่วยเหลือเรื่องการระดมทุน เพื่อให้โรงพยาบาลมีความพร้อม สามารถยกระดับการดูแลประชาชนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศชาติโดยรวม