April 18, 2021
การคัดเลือกวิศวกรหญิงไทยดีเด่น และวิศวกรหญิงไทยรุ่นใหม่ดีเด่น

การคัดเลือกวิศวกรหญิงไทยดีเด่น และวิศวกรหญิงไทยรุ่นใหม่ดีเด่น


ในปี พ.ศ. 2564 TWEA ได้กำหนดจัดการคัดเลือกวิศวกรหญิงไทยดีเด่น และวิศวกรหญิงไทยรุ่นใหม่ดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่วิศวกรหญิงไทย ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม ด้วยความรู้ความสามารถที่โดดเด่นและยึดมั่นในจรรยาบรรณ อีกทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต สมควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลในวงการวิศวกรรม

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) วิศวกรหญิงไทยดีเด่น และ 2) วิศวกรหญิงไทยรุ่นใหม่ดีเด่น (อายุไม่เกิน 35 ปี) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

การคัดเลือกวิศวกรหญิงไทยดีเด่น และวิศวกรหญิงไทยรุ่นใหม่ดีเด่น

​เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว จึงรบกวนเพื่อนๆ สมาชิกช่วยแมวมองว่ามีเพื่อนๆพี่ๆ น้อง วิศวกรหญิงที่มีการทำงานที่โดดเด่น เสนอชื่อเข้ามาเพื่อการสรรหาและคัดเลือก

รายละเอียดคุณสมบัติ ของ ทั้ง 2 ประเภท. รวมทั้งวิธี การสมัคร. และ เกณฑ์การคัดเลือก อยู่ใน เอกสารด้านล่าง. กรอกแบบฟอร์มและลงนาม ส่งข้อมูลมาทางจดหมายหรืออีเมล์ถึง คณะกรรมการสรรหาฯ สมาคมวิศวกรหญิงไทย ชั้น 2 ตึกวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 E-mail: thaiwomenengineers@gmail.com ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564