สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จับมือ วิศวะจุฬาฯ เปิดตัว “มาตรฐานงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย”

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จับมือ วิศวะจุฬาฯ เปิดตัว “มาตรฐานงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย” เพื่อยกระดับคุณภาพบริการรับสร้างบ้านครั้งแรกในประเทศไทย


สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ “มาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย” เพื่อยกระดับคุณภาพบริการรับสร้างบ้าน สร้างความเชื่อมั่นและให้เป็นบรรทัดฐานในการก่อสร้างที่ถูกต้องปลอดภัย แก่ผู้บริโภค ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเตรียมประกาศใช้ภายในสิ้นปี พ.ศ.2565 นี้

วรวุฒิ กาญจนกูล

วรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า จากการที่ผู้บริโภคให้ความสนใจปลูกสร้างบ้านเองและใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเกิดสถานการณ์ COVID-19 แม้จะมีปัจจัยลบทั้งดอกเบี้ยขาขึ้น และราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ประมาณ 20-25% ในระดับราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ผลักดันการเติบโตของตลาดรับสร้างบ้านของสมาคมฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาคมมีสมาชิกต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาษีที่ดินฯ ก็เป็นตัวเร่งให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีความพร้อมทางการเงินอยู่แล้วให้สร้างบ้านเร็วขึ้น ประกอบกับหากชะลอการตัดสินใจราคาอาจแพงขึ้นด้วย ทำให้ในปีนี้คาดว่ามูลค่าตลาดสร้างบ้านผ่านสมาชิกของสมาคมฯ ประมาณ 13,000 ล้านบาท สูงกว่าต้นปี พ.ศ.2565 ที่ทางสมาคมฯคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาทเท่านั้น และหากพิจารณาจากภาพรวมตลาดสร้างบ้านเองทั่วประเทศอยู่ที่ปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท แต่การสร้างบ้านเองของผู้บริโภคก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเกิดการร้องเรียนมากมาย เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านมักจะทิ้งงาน  สร้างบ้านไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ที่ถูกต้อง วัสดุก่อสร้างไม่ตรงกับที่สเปกตามแปลนบ้าน ซึ่งมักเกิดขึ้นในกรณีที่เจ้าของบ้านทำสัญญาทั้งจ้างแรงและซื้อของ ผู้รับเหมามักเอาวัสดุเกรดต่ำกว่าที่ได้ตกลงกันไว้มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น บางทีมีผลเสียกระทบกับการใช้งาน วัสดุบางตัวเกรดต่ำหมดอายุก่อนเวลา เมื่อผู้บริโภคอาศัยอยู่ไปไม่นานเกิดปัญหามากมาย ทั้งฟ้าเพดานทรุด วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานสึกกร่อนก่อนเวลาอันควร เป็นต้น

มาตรฐานงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย

จากปัญหาดังกล่าวทำให้สมาคมฯ ได้เร่งพัฒนาคุณภาพให้กับบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการพัฒนามาตรฐานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ซึ่งประเทศไทยยังไม่เคยมี โดยสมาคมฯ ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เพื่อยกระดับมาตรฐานรับสร้างบ้าน ส่งเสริมความยั่งยืนให้กับธุรกิจรับสร้างบ้านของไทย สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งในมาตรฐานฯ ฉบับนี้จะมีการระบุข้อมูลของผู้ดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร ขั้นตอนการทำงาน การตรวจสอบคุณภาพ การปรับปรุงแก้ไข และข้อควรระวัง เป็นต้น และมาตรฐานดังกล่าวเตรียมประกาศใช้ภายในสิ้นปี พ.ศ.2565 นี้ เบื้องต้นจะใช้สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ ก่อน ภายในต้นปี พ.ศ. 2566 และจะทยอยประกาศใช้กับผู้รับสร้างบ้านรายอื่นๆที่เหลือที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

การจัดทำ “มาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย”

ศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล

. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานที่มีการร้องเรียนของผู้บริโภคมีเข้ามาจำนวนมากกับทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและหน่วยงานอื่นๆ เช่น ปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน สร้างไม่ตรงแบบแปลนบ้าน วัสดุก่อสร้างไม่ตรงกับที่สเปกกันแบบบ้าน เบิกเงินก่อนล่วงหน้าแล้วละทิ้งงาน ผู้รับเหมาเปลี่ยนทีมช่างบ่อยทำให้ได้งานมี่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ผู้รับเหมาขาดความรับผิดชอบ หลังจากมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างแล้ว มักจะมีอาการติดต่อยากและโกงเงินมัดจำ ผู้รับเหมาบางรายจะเรียกเงินมัดจำก้อนแรกสูงๆ เมื่อได้เงินมัดจำไปแล้วก็จะทำงานช้าๆ ทำให้เจ้าของงานเบื่อหน่าย จนต้องเปลี่ยนผู้รับเหมาในที่สุด ทำให้ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้เข้ามาปรึกษาปัญหาดังกล่าวกับทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ.2563 เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับใช้เป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขึ้น ซึ่งทางคณะผู้ร่วมวิจัยจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รวมข้อมูล ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างบ้าน รวมทั้งข้อกฎหมายเพื่อให้นำไปใช้ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐานต่อไป

มาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักที่ต้องถูกหลักวิศวกรรมศาสตร์

ธนิต ธงทอง

ธนิต ธงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการทำงานตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ มาตรฐานตามกฎหมายควบคุมอาคาร มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการก่อสร้างที่คนทั่วไปและสากลยอมรับ มาตรฐานที่เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างและมาตรฐานที่เป็นไปตามวัสดุที่ใช้ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของงานทางสถาปัตยกรรม จำเป็นต้องตรวจสอบทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลัง ตรวจสอบภายหลังการทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนส่งมอบงานเพื่อช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถพัฒนากระบวนการทำงานและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงาน ถูกฟ้องร้องในอนาคตได้ เนื่องจากงานบ้านเป็นงานฝีมือและจำเป็นต้องใช้ทักษะ รวมทั้งการบริหารจัดการในการทำให้งานก่อสร้างบ้านมีคุณภาพให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของโครงการและผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้มาตรฐานดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้เจ้าของโครงการมีความเชื่อมั่นในการทำงานของผู้รับเหมารับสร้างบ้าน โดยงานขั้นตอนกิจกรรมงานก่อสร้างที่สำคัญที่บรรจุอยู่ในมาตรฐานการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น งานเตรียมการ งานดินและงานเข็ม งานคอนกรีต งานก่อ งานโลหะ งานฉนวนกันความร้อนและความชื้น งานประตูหน้าต่าง งานบันไดเสริมคอนกรีต งานตกแต่งผิว งานระบบท่อ งานฟ้าเพดาน งานทาสี งานปูกระเบื้อง การขุดเจาะเสาเข็มตามจุดที่กำหนดในแปลนบ้านงานระบบไฟฟ้า งานระบบติดตั้งโคมช่องเซอร์วิสต่างๆ งานติดตั้งประตูหน้าต่างและงาน Build-In เป็นต้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save