April 18, 2021
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เรียนเชิญร่วมพบปะสังสรรค์กันครับ – บ่ายสอง – มีจัดนํ้าชากาแฟของว่างไว้ต้อนรับ
พร้อมกับฟังการร้องเพลงประสานเสียงเพลงคณะ โดยวง TIE, The Intania Ensemble

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 15:00 – 17:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก 3 วิศวฯจุฬา

จำกัดการเข้าร่วมในห้องประชุมที่ 250 ที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่าง
สามารถเข้าร่วมการประชุมแบบ Online ได้

ลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุม (ทั้ง Online และ Offline)
https://forms.gle/yxFi2ta9ZJ3c46fM9

หรือ Scan QR Code

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

แล้วพบกันครับ
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย