Notes on Way

มุมมองว่าด้วยทาง (Notes on Way)

มุมมองว่าด้วยทาง (Notes on Way)

คำนามอย่าง ทาง (Way) ที่สั้นเพียงพยางค์เดียว เขียนง่ายออกเสียงคล่อง ใช้กันบ่อยแพร่หลายทั่วไปในวงกว้างขวางนอกจากให้ความหมายที่สมบูรณ์ในตัวเองแล้ว ยังเป็นรากฐานของการสื่อความหมายเพิ่มเติมต่อยอด ขยายกรอบสร้างโครงลงลึกได้อย่างแจ่มแจ้งครบถ้วนครอบคลุมแบบบูรณาการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากเชิงความคิด คำพูดสื่อความ จนถึงความประพฤติลงมือทำ จากภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ จนถึงภาคปฏิรูป