April 18, 2021

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ หอประชุมตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย อดิศักดิ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนเชิญร่วมพบปะสังสรรค์กันครับ – บ่ายสอง – มีจัดนํ้าชากาแฟของว่างไว้ต้อนรับ พร้อมกับฟังการร้องเพลงประสานเสียงเพลงคณะ โดยวง TIE, The Intania Ensemble

โครงการ ChAMP Engineering จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing

โครงการ ChAMP Engineering จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม ChAMP Engineering Outing ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านมุมมองของนิสิตเก่าผู้มีประสบการณ์ทางด้านสายอาชีพวิศวกรรมอย่างแท้จริง